Поняття та співвідношення правопорядку та суспільного порядку | Jure
 EXMO affiliate program

Поняття та співвідношення правопорядку та суспільного порядку

Дисципліна: Теорія держави і права
Рік написання: 2012
Кількість сторінок: 46

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ПРИНЦИПИ ТА ОЗНАКИ ПРАВОПОРЯДКУ
1.1. Поняття, та ознаки правопорядку
1.2. Функції, принципи та гарантії правопорядку
1.3. Структура та зміст правопорядку
1.4. Законність як основний засіб встановлення правопорядку
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ГРОМАДСЬКОГО (СУСПІЛЬНОГО) ПОРЯДКУ
2.1. Поняття громадського (суспільного) порядку
2.2. Елементи громадського (суспільного) порядку
2.3. Співвідношення правопорядку та громадського (суспільного) порядку
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел:
Нормативні матеріали
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України//Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 25-26. – ст.131.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення //Відомості Верховної Ради України. – 1984. – додаток до № 51. – ст.1122.
4. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 4. – ст. 20.
Спеціальна література
5. Бесчастний Віктор, Гребеньков Геннадій Правопорядок як фундаментальний ресурс розвитку сучасного суспільства/ Бесчастний В., Гребеньков Г. //Віче.
6. Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. Теорія держави і права: Нанч. посіб/ Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. — К.: Знання, 2008. — 333 с.
7. Ведель Ж. Административное право Франции / Ведель Ж. ; под ред. Крутоголова М. А. – М. : Прогресс. – 1973.
8. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб/ Волинка К. Г. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
9. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. – СПб., 1893. – Т. 10. – С. 33.
10. Еропкин М. И. Советское административное право / М. И. Еропкин, Л. П. Клюшниченко. – М., 1979. – 294 с.
11. Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка / М. И. Еропкин. – М. : Юриздат. – 1965. – 216 с.
12. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права: Академічний курс.Підручник. – Київ:. Юрінком Інтер. – 2006. – 688с.
13. Колонтаевский Ф. Е. Организационные основы охраны общественного порядка в современных условиях / Ф. Е. Колонтаевский : науч. доклад на соискание ученой степени докт. юрид. наук. – М., 1996. – С. 25-31.
14. Копейчіков В. В., Колодій А. М., Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / А. М. Колодій, В. В. Копейчіков, С. Л. Лисенков. – К., 1999.
15. Корнієнко М. В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки / М. В. Корнієнко. – Монографія. – Дніпропетровськ: Україна, 2001. – 430 с.
16. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. — К.: Вентурі, 1996. — 208с.
17. Крисюк Ю. Світоглядний смисл соціального порядку/ Крисюк Ю.// Право України. – 2004. – № 1. – С. 18.
18. Лошицький М. В. Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку : монографія / М. В. Лошицький. – К., 1996.
19. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001.–776с.
20. Морозова Л.А. Теория государства и права/ Морозова Л.А. – М., 2002.- 414c.
21. Нагребельний В. П. Громадський порядок / В. П. Нагребельний // Юрид. енциклопедія. – Т. 1. – К., 1988. – С. 639.
22. Панаріна Н. Принципи правопорядку та їх співвідношення з іншими принципами, що діють у правовій системі/Панаріна Н. //Юридична Україна ─ 2007 ─ №9 ─ С. 13─18.
23. Попов Л. Л. Административно-правовая охрана общественного порядка /Л. Л. Попов. – М.: Юр. лит. – 1973. – 328 с.
24. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник / Пер. з рос./ Скакун О.Ф. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
25. Цвік М. В., Ткаченко В. Д., Петришин О. В. Загальна теорія держави і права/За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. – Харків: «Право». – 2002. – 432с.
26. Шемшученко Юрій Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики/Шемшученко Ю.//Юридична газета. – №13 (73). – 14 липня 2006 року.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 120 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.