Засади кримінального процесу | Jure
 EXMO affiliate program

Засади кримінального процесу

Дисципліна: Кримінальний процес
Рік написання: 2013
Кількість сторінок: 33

Зміст:
ВСТУП
РОЗДІЛ Ι. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСАД (ПРИНЦИПІВ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1.1 Поняття та значення засад (принципів) кримінального процесу
1.2 Система засад (принципів) кримінального процесу
РОЗДІЛ ΙΙ. ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ, МІЖГАЛЕЗЕВІ ТА ГАЛУЗЕВІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
2.1 Загальноправові засади (принципи) кримінального процесу
2.2 Міжгалузеві засади (принципи) кримінального процесу
2.3 Галузеві засади (принципи) кримінального процесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
4. Про засади державної мовної політики: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218
5. Про судоустрій і статус суддів:Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529
6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950
7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966
8. Коваленко, Є.Г. Кримінальний процес України. ─ К. : Юрінком Інтер, 2008. ─ 576 с.
9. Король Володимир Володимирович Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України / Король Володимир Володимирович – Львів: , 2002 . – 217 с.
10. Кочура А. В. Принципи кримінального процесу України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кочура Анастасія Володимирівна Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : 20011. -41с.
11. Кримінальний процес : підручник За ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. Х. : Право, 2010. — 608с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т.1./ за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с
13. Кучинська О.П. Кримінальний процес України : Навч. посiбник для вузів. – Акад. адвокатури України . ─ К. : Прецедент, 2007 . ─ 202 с.
14. Кучинська О. Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки // Вісник Львівського ун-ту. Сер. Юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 383-. 389.
15. Кучинська О.П. Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2012. – № 4. – С.17-19.
16. Леоненко М. Правові питання визначення принципу національ-ної мови в кримінальному судочинстві // Право України. — 2009. — № 4. – с. 35-41.
17. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України . Навчальний посібник. Центр учбової літератури, 2013. – 367 с
18. Молдован В. В., Кацавець Р. С. Кримінальний процес України: Практикум. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. – К.: Алерта, 2006. – 297 с. стор.52
19. Мохонько О.О. Реалізація принципу змагальності сторін при застосуванні заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид.наук. 12.00.09. / Мохонько Олена Олександрівна;Київськ. нац. ун-т внутр. справ – К., 2009. -16 с.
20. Навроцька П. Поняття принципу засади кримінального процесу Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. – Вип.48. – Львів, 2009. – С. 304–311.
21. Назаров В. В., Омельяненко Г. М Кримінальний процес України:Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 584 c.
22. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И.Ожегов. – М.: Русский язык. – 1985. – 796 с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 120 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.