Тенденції розвитку Трудового права в умовах ринкової економіки | Jure
 EXMO affiliate program

Тенденції розвитку Трудового права в умовах ринкової економіки

Дисципліна: Трудове право
Рік написання: 2009
Кількість сторінок: 60

Зміст:
Вступ
Розділ І. Трудове право України в сучасних умовах
1.1. Предмет трудового права
1.2. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
1.3. Функції трудового права на сучасному етапі
Розділ ІІ. Тенденції розвитку та реформування трудового законодавства
2.1. Проблеми сучасної науки трудового права
2.2. Реформування трудового законодавства України
2.3. Кодифікаційні процеси у сфері трудового права України
2.4. Проект Трудового кодексу України
Розділ ІІІ. Проблема безробіття в умовах ринкової економіки
3.1. Гарантії безробітним в сучасних умовах
3.2. Позикова праця як можливий засіб боротьби з безробіттям
Висновки
Практичне завдання
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28 червня 1996р.;
2. Кодекс законів про працю України від 20.03.1991р.;
3. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.1999р.;
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 16.11.1996р. “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”;
5. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей” від 20.12.1991р.;
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 6.11.1992р. “Про практику розгляду судами трудових спорів”;
7. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991р.
8. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000р.
9. Урядовий кур’єр. — 2000. — 23 лютого
10. Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. проф. Р.З. Лившиц и проф. Ю.П. Орловский. – М.: Изд. группа “ИНФРА-М – НОРМА”, 1998;
11. Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. – М.: “Статус ЛТД+”, 1996;
12. Пашков А.С. Проект нового Трудового кодекса // Государство и право. – 1995. – №3.
13. Трудовой кодекс Российской федерации. Проект федерального закона. – М.: Информа-ционно-внедренческнй центр “Маркетинг”, 1999;
14. Нерсесянс В.С. Общая теория права и государства. Учеб. для юридических вузов и факультетов. – М.: Изд. группа “ИНФРА-М – НОРМА”, 1999;
15. Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид.лит., 1975;
16. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – X.: Фірма “Консум”, 1998;
17. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права України // Право України. – 1999. – №3;
18. Воловик В. Про галузеву належність правовідносин, пов’язаних з застосуванням праці мілітаризованих державних службовців // Право України. – 1999. – №2;
19. Никитинский В.Й., Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование трудовых отношений работающих собственников // Государство и право. – 1992. – №6;
20. Киселев И.Я. Цит. Раб.;
21. Вісник Верховного Суду України. -1998. – №3;
22. Глазырин В., Терпугова Е. Правовое регулирование труда в негосударственных организациях в странах СНГ (аналитический обзор) // Право и экономика. – 1998. – №9;
23. Киселев Й. Я. Зарубежное трудовое право: Учеб. для вузов. – М.: Изд. группа “ИНФРА-М – НОРМА”, 1998;
24. Мацюк А.Р. Трудовьіе отношения развитого социалистического общества. – К.: Наукова думка, 1984;
25. Гусов К.Н, Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. – 2-е изд., доп., испр. – М.: Юристь, 1997;
26. Мацюк А.Р. Цит. Раб.;
27. Пилипенко П. Реформування трудового законодавства України // Юр.Газета. – 2006. – №17;
28. Бурак В. Правові проблеми реформування законодавства, яке регулює вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні // Юриспруденція on-line — 2004. – 11 січня;
29. Трудове право в умовах глобалізації // Правовий тиждень — 2008. – №23;
30. Пилипенко П. Кодифікаційні процеси у сфері трудового права України // Юриспруденція on-line — 2004. – 5 листопада;
31. Перехрест Р. Новели проекту Трудового кодексу України // Юр.Газета — 2006. – №17;
32. Костюк В. Гарантії безробітним за трудовим законодавством України // Юр.Газета — 2006. – №17;
33. Народний оглядач — 2009. – 20 січня
34. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. — М.: Юристъ, 1999;
35. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1996. – №9;
36. Кривой Я. Позикова праця як новий інститут на ринку праці. // Юр.Газета – 2006. – №17.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 100 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.