Адміністративно-правовий статус громадян України | Jure
 EXMO affiliate program

Адміністративно-правовий статус громадян України

Дисципліна: Адміністративне право
Рік написання: 2011
Кількість сторінок: 31

Зміст:
Вступ
Розділ І. Теоретичні засади дослідження адміністративно-правового статусу громадян України
1.1. Поняття правового статусу особи
1.2. Види і структура правового статусу особи
1.3. Поняття адміністративно – правового статусу особи
Розділ ІІ. Характеристика адміністративно-правового статусу громадян України
2.1 Фізична особа, як суб’єкт адміністративного права:співвідношення дефініцій
2.2 Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб
Розділ ІІІ. Врахування вимог європейської конвенції з прав людини у визначенні адміністративно-правового статусу громадян України
Висновок
Список використаних джерел

Список використаних джерел:
1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122.
3. Закон України «Про громадянство України» вiд 18.01.2001 № 2235-III (ВВР), 2001, N 13, ст.65.
4. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» вiд 04.02.1994 № 3929-XII (ВВР), 1994, N 23, ст.161.
5. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» вiд 17.07.1997 № 475/97-ВР (ВВР), 1997, N 40, ст.263.
6. Картавцев О.П. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно-правового статусу громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 3. – С. 40-48.
7. Морошко О. Зміст поняття адміністративно-правового статусу громадянина // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 11. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 230-235.
8. Солдатов О. Адміністративно-правовий статус громадянина в Україні: зміст та реалізація // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 294-300.
9. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). — К,: Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с.
10. Адміністративне право України : [навчальний посібник] : [у 2-х томах] / [Галунько В.В., Олефір В.І., Пихтін М.П. та ін] ; за заг. ред. В.В. Галунька. — Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня» 2011. — Т. 1 : Загальне адміністративне право. — 320 с.
11. Битяк Ю.П. Адміністративне право України. Навч. підручник. – 2005. – К.: Юрінком. – 342 с.
12. Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Атіка, 2004. –240 с.
13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
14. Совгиря О.В. Конституційне право: навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с.

Для придбання роботи звертайтеся через форму зворотнього зв’язку.
Вартість роботи: 80 грн.

Ви можете пропустити чітання запису та залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.Залишити коментар

Ви повинні увійти, щоб мати можливість залишати коментарі.